Nike Fenom with Ju Xiao Wen and Zhou Dong Yu

Production in Beijing for Nike Fenom shot by Misha Taylor featuring celebrity Ju Xiao Wen and Zhou Dong Yu.

Share